فرزانه ابروانی

برنامه انتخاب استانی استان ساسکاچوان - کارآفرینی - ویزای کار

استان ساسکاچوان تصمیم به جذب سالیانه ۵۰۰۰ مهاجر دارد، اگر واجد شرایط زیر باشید می توانیم از طریق سرمایه گذاری برای مهاجرت شما به کانادا اقدام کنیم.

برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان - کشاورزان و صاحبان مزرعه - اقامت دایم